Dni wolne


Informujemy, że dni: 31 października, 10 listopada, 2-5 stycznia, 1 kwietnia, 3 czerwca będą wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015.

W tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 5 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie on odpracowany w maju, w dniu Pikniku rodzinnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245).


Dodano 29 sierpnia 2014


Dodatkowo prosimy Rodziców uczniów klas VI o zakup repetytorium, w celu przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego.
Tytuł: Sprawdzian szóstoklasisty. Repetytorium z testami - język angielski.
Autorzy: Marta Rosińska i Arkadiusz Mędela
Wydawnictwo: Macmillan

Dodano 28 sierpnia 2014

Uwaga Rodzice i Opiekunowie!


Pedagog szkolny informuje o możliwości uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2014/2015.
O tą formę pomocy mogą się starać rodzice uczniów klas I - VI, z rodzin w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 456 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego można pobrać u pedagoga szkolnego i należy złożyć w szkole w terminie do dnia 15 września .


Wnioski do pobrania
Dodano 26 sierpnia 2014

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych


Pomoc taką mogą uzyskać uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III i VI szkół podstawowych, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej.
Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 10 września 2014 r. do pedagoga szkolnego.


Druki można pobrać u pedagoga szkolnego lub ze strony Biura Edukacji - druki.
Przypominamy, że zakup podręczników należy udokumentować fakturą.
Dodano 26 sierpnia 2014

Rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września (poniedziałek:)

dla klas IV - VI o godzinie 8.30
dla klas O - I o godzinie 9.00
dla klas II - III o godzinie 9.30

Dodano 25 sierpnia 2014

Kiermasz podręczników
Kiermasz odbędzie się dniach:
25 - 29 sierpnia w godzinach 15.00 - 18.00 oraz
1 września w godzinach 8.00 - 12.00

Dodano 13 sierpnia 2014

Uwaga!

Uprzejmie prosimy Rodziców uczniów klas I –VI o zakup na nowy rok szkolny:
- lekkich tornistrów, ze względu na trudności, jakie mają dzieci z noszeniem plecaków na kółkach po schodach. Dodatkowo pomoże to w zachowaniu czystości w budynku;
- obuwia zmiennego na białej podeszwie.

* Wzorowy plecak

Dodano 22 lipca 2014

Wykaz podręczników


* Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Dodano 15 lipca 2014

Nowe granice obwodu szkoły


*szczegółowe informacje
Dodano 6 marca 2014